Овластениот сервис центар ХЕМИ МОТОРС СКОПЈЕ , во директна соработка со ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип, професионално го дијагностицира и ефикасно ги сервисира ваштие тротинети. Водете грижа и одржувајте ги во исправна состојба со тоа што ќе ги сервисирате во овластениот сервис центар ХЕМИ МОТОРС СКОПЈЕ. Професионалнотот сервисирање овозможува продолжување на векот на траење, а воедно го задржува квалитетот и максималната корисност на тротинетите.

Сервисирањето се врши исклучиво со оригинални резервни делови. По секоја поправка се врши безбедносно тестирање.

Ул.518 бр.1/13, Скопје 1000

Тел.: ++389 02 313 5058